Katharina Lökenhoff | Apokal Faces 01

Apokal Faces 01
Tusche auf Wachshaut
2012
29,5 cm x 21,5 cm

Katharina Lökenhoff | Apokal Faces 02

Apokal Faces 02
Tusche auf Wachshaut
2013
40,4 cm x 29,9 cm

Katharina Lökenhoff | Apokal Faces 03

Apokal Faces 03
Tusche auf Wachshaut
2013
37,4 cm x 26,6 cm

Katharina Lökenhoff | Apokal Faces 04

Apokal Faces 04
Tusche auf Wachshaut
2013
37,4 cm x 26,6 cm

Katharina Lökenhoff | Apokal Faces 05

Apokal Faces 05
Tusche auf Wachshaut
2013
37,4 cm x 26,6 cm

Katharina Lökenhoff | Apokal Faces 06

Apokal Faces 06
Tusche auf Wachshaut
2013
29,9 cm x 26,3 cm

Katharina Lökenhoff | Apokal Faces 07

Apokal Faces 07
Tusche auf Wachshaut
2013
21,5 cm x 29,01 cm