Lökenhoff/Kosmos E 1

Kosmos E 1

mixmedia on waxskin 

15 x 15 cm 2016

Lökenhoff/Kosmos E 2

Kosmos E 2

mixmedia on waxskin

15 x 15, 2016

Lökenhoff/ Kosmos E 3

Kosmos E 3

mixmedia on waxskin

15 x 15, 2016

Lökenhoff/ Kosmos E 4

Kosmos E 4

mixmedia on waxskin

15 x 15, 2016

Lökenhoff/Kosmos E 5

Kosmos E 5

mixmedia on waxskin

15 x 15, 2016

Lökenhoff/ Kosmos E 6

Kosmos E 6

mixmedia on waxskin

15 x 15, 2016

Lökenhoff/ Kosmos E 8

Kosmos E 8

mixmedia on waxskin

15 x 15, 2016

Lökenhoff/ Kosmos E 9

Kosmos E 9

mixmedia on waxskin

15 x 15, 2016