Lökenhoff/ Kosmologie 1

Kosmologie I, 2017

Mischtechnik auf Wachshaut

Lökenhoff/ Kosmologie II

Kosmologie II Chartres, 2017

Mischtechnik auf Wachshaut

Lökenhoff/ Kosmologie III

Kosmologie III 3 Religions, 2017

Mischtechnik auf Wachshaut

Lökenhoff/ Portrait Selbst II, 4

Kosmologie IV Isandul, 2017

Mischtechnik auf Wachshaut

Lökenhoff/ Kosmologie V

Kosmologie V, 2017

Mischtechnik auf Wachshaut

Lökenhoff/ Kosmologie VI

Kosmologie VI me and myself, 2017

Mischtechnik auf Wachshaut

Lökenhoff/ Kosmologie VII

Kosmologie VII sisters, 2017

Mischtechnik auf Wachshaut