Katharina Lökenhoff |feeding 01

feeding 01
Videostill, Dibonddirektdruck
2016
21 x 37 cmKatharina Lökenhoff | feeding 02

feeding 02
Videostill, Dibonddirektdruck
2016
21 x 37 cm

Katharina Lökenhoff |feeding 01

feeding 03
Videostill, Dibonddirektdruck
2016
21 x 37 cm

Katharina Lökenhoff | feeding 04

feeding 04
Videostill, Dibonddirektdruck
2016
21 x 37 cm