Katharina Lökenhoff | Apokal Fortunas 01

Apokal Fortunas 01
Tusche auf Wachshaut
2012
29,6 – 21,5 cm

Katharina Lökenhoff | Apokal Fortunas 02

Apokal Fortunas 02
Tusche auf Wachshaut
2012
29,6 – 21,5 cm

Katharina Lökenhoff | Apokal Fortunas 03

Apokal Fortunas 03
Tusche auf Wachshaut
2012
29,6 – 21,5 cm

Katharina Lökenhoff | Apokal Fortunas 04

Apokal Fortunas 04
Tusche auf Wachshaut
2012
29,6 – 21,5 cm

Katharina Lökenhoff | Apokal Fortunas 05

Apokal Fortunas 05
Tusche auf Wachshaut
2012
29,6 – 21,5 cm

Katharina Lökenhoff | Apokal Fortunas 06

Apokal Fortunas 06
Tusche auf Wachshaut
2012
29,6 – 21,5 cm

Katharina Lökenhoff | Apokal Fortunas 07

Apokal Fortunas 07
Tusche auf Wachshaut
2012
29,6 – 21,5 cm

Katharina Lökenhoff | Apokal Fortunas 08

Apokal Fortunas 08
Tusche auf Wachshaut
2012
29,6 – 21,5 cm

Katharina Lökenhoff | Apokal Fortunas 09

Apokal Fortunas 09
Tusche auf Wachshaut
2012
29,6 – 21,5 cm